Zorgcentrum ’t Slot, Gameren (2015)

Zorgcentrum ’t Slot, Gameren (2015)

In het kader van de extramuralisering van de lage zorgzwaartepakketten heeft Bureau Ouderenzorg een scenariostudie uitgevoerd. Hierbij zijn twee scenario’s doorgerekend. In scenario1 is berekend wat de financiële gevolgen zijn, indien er geen instroom meer is van cliënten met een lichte zorgvraag. In het tweede scenario is inzicht gegeven in het minimaal benodigde aantal intramurale plaatsen om het huidige niveau van dienstverlening en voorzieningen in stand te kunnen houden.