Zorgcentrum Nebo, Barneveld (2011)

Zorgcentrum Nebo, Barneveld (2011)

Nebo is een kleinschalig woon- en zorgcentrum voor ouderen en biedt in de huidige opzet plaats aan gemiddeld 80 bewoners. Ten tijde van de opdracht worden voorbereidingen getroffen voor de realisatie van 4 groepswoningen voor 32 cliënten met psychogeriatrische problematiek. De 32 plaatsen worden deels gerealiseerd door renovatie van 23 appartementen van het zorgcentrum, deels door uitbreiding van het zorgcentrum met nieuwbouw. Na renovatie en nieuwbouw zal de totale capaciteit bestaan uit 52 plaatsen verblijf zonder behandeling, 5 plaatsen verblijf met behandeling somatiek en 32 plaatsen verblijf met behandeling PG. Naar verwachting worden de groepswoningen begin 2013 opgeleverd.

In het kader van deze ontwikkeling heeft Bureau Ouderenzorg de opdracht gekregen om per doelgroep een haalbaarheidsstudie met betrekking tot de zorgexploitatie uit te voeren. Samen met het management is de visie op cliënten met dementie en cliënten met (lichte) somatische problematiek nader geconcretiseerd in daarbij passende werkprocessen. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van de benodigde personele inzet/kosten en de materiële kosten. Door de kosten steeds te vergelijken met de te verwachten opbrengsten is gezocht naar het optimale scenario voor de nieuwe locatie. De haalbaarheidsstudie zorgexploitatie vormt een onderdeel van de totale businesscase van het (ver)bouwproject. Vooruitlopend op het beleidsvoornemen van de overheid met betrekking tot het scheiden van wonen en zorg voor de doelgroep somatiek, heeft Bureau Ouderenzorg tevens een onderzoek gedaan naar de consequenties van deze extramuralisering voor zowel de organisatie als de cliënt.